Privacy verklaring

 

Privacy- en cookie verklaring

Belezza Jacyntha is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Belezza Jacyntha

Laene 6B

8801VM Franeker

0631319448

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kan je hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

– De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.

– Contact over afspraken, trainingen en de eventuele annulering daarvan.

– Voor het versturen van uitnodigingen, eventuele facturen.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– Voor- en na foto’s van de behandeling/training worden gedeeld op de social media kanalen van Belezza Jacyntha na mondelinge toestemming van klant/cursist.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

– NAW-gegevens.

– contactgegevens (Telefoonnummer en e-mailadres).

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Belezza Jacyntha verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden persoonsgegevens vernietigd.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij via onze diensten verzamelen zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

Belezza Jacyntha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Een beschermende website is daar één voorbeeld van. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via belezzajacyntha@hotmail.com

 

Jouw wettelijke rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belezza Jacyntha heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar belezzajacyntha@hotmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Belezza Jacyntha wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Cookie gebruik

Voor een goede werking van deze website gebruiken we functionele cookies.

 

Bij een bezoek aan onze website wordt informatie over jouw gebruik van de website verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat jouw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

 

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door een website en/of door derden wordt verzameld kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 

  • Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om jouw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden.
  • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren en te verbeteren.