Belezza Jacyntha Schoonheidssalon

 

Algemene voorwaarden

 

1          Algemeen

 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, behandeling, transactie en overeenkomst die betrekking heeft door Belezza Jacyntha gevestigd te Franeker, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de cliënt” bedoeld: iedere persoon die bij of via Belezza Jacyntha zijn of haar behandeling of diensten laat uitvoeren of producten koopt.

 

2          Inspanning

 

* 2.1. De specialiste van Belezza Jacyntha zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

* 2.2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.

* 2.3. De specialiste van Belezza Jacyntha is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

* 2.4. De specialiste van Belezza Jacyntha zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3          Afspraken

 

* 3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via de mail, aan Belezza Jacyntha vermelden.

* 3.2. Indien de cliënt artikel 3.1 niet of tijdig nakomt, mag Belezza Jacyntha 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

* 3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

* 3.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

* 3.5. Belezza Jacyntha moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt vermelden.

* 3.6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

* 3.7. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om de afspraak of opleiding éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit drie dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Belezza Jacyntha.

* 3.8. De cliënt dient tijdens de behandeling de instructies van de specialiste op te volgen.

* 3.9. Na de behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt zal door de specialiste hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens de behandeling.

 

4          Betaling

 

* 4.1. Belezza Jacyntha vermeldt alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon.

* 4.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

* 4.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

* 4.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, door middel van pinbetaling of via een betaalverzoek te voldoen.

 

5          Persoonsgegevens & privacy

 

* 5.1. De cliënt voorziet de specialiste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

* 5.2. De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en verwerkt deze op een klantenkaart.

* 5.3. De specialiste verwerkt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

* 5.4. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

* 5.5. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

* 5.6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

* 5.7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

* 5.8. De specialiste gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar Facebook- en/of Instagramprofiel, webpagina en andere reclame/educatieve doeleinden na akkoord van de cliënt.

 

6          Aansprakelijkheid

 

*6.1 Belezza Jacyntha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de specialiste van Belezza Jacyntha is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

 

7          Beschadiging en/of diefstal

 

* 7.1. Belezza Jacyntha behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

* 7.2. Belezza Jacyntha meldt diefstal altijd bij de politie.

 

8          Klachten

 

* 8.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaresse van Belezza Jacyntha en de behandelende specialist.

* 8.2. Belezza Jacyntha moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

* 8.3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Belezza Jacyntha de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

* 8.4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Belezza Jacyntha het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Belezza Jacyntha geeft geen contanten terug.

*8.5. Indien Belezza Jacyntha en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

9          Behoorlijk gedrag

 

* 9.1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

* 9.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag, seksueel getinte opmerkingen of handelingen blijft vertonen, heeft de specialiste van Belezza Jacyntha het recht de behandeling te staken en de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is dan alsnog het gehele bedrag van de behandeling schuldig.

* 9.3. Bij Belezza Jacyntha wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de GGD.

* 9.4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

10        Garantie

 

* 10.1. Belezza Jacyntha geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en op de producten.

Deze genoemde garantie vervalt indien:

– De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

– De cliënt andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

– De cliënt de adviezen voor verzorging niet heeft opgevolgd;

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

– De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt;

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 

 

 

11        Recht

 

* 11.1. Op elke overeenkomst tussen Belezza Jacyntha en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

* 11.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.

* 11.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.